ประกันการเดินทาง

กำหนดการเดินทางต่างประเทศที่แน่นอน....อาจเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนของชีวิต

ด้วยแผน"พิทักษ์ภัย อุ่นใจข้ามแดน"

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
)
พร้อมให้ความคุ้มครองจากเหตุการณ์ที่คุณคาดไม่ถึง..ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก

พร้อมบริการเสริม.."ช่วยเหลือฉุกเฉิน"..Bangkok Insurance SOS
ติดต่อขอรับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
  แผนที่1 แผนที่2
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และสายตา 
    หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
1,000,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
    ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย 1,000,000  2,000,000
    ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้าย 1,000,000  2,000,000
 3.เงินสดรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน
    (สูงสุด60วัน)
 18,000 
(300ต่อวัน)
  36,000 
(600ต่อวัน)
 4.การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว
    สูงสุดไม่เกิน 5,000บาท/ชิ้น
 40,000  70,000
 5.การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง  4,000  15,000
 6.การบอกเลิกการเดินทางและลดวันเดินทาง  100,000  150,000
 7.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก  2,000,000  4,000,000
 8.ความล่าช้าของเที่ยงบิน 
    (จ่าย 1,000บาท ทุก12ชั่วโมงเต็ม)
 2,000  6,000
 9.การจี้เครื่องบิน (สูงสุด 60วัน) (จ่ายทุกๆ24ชั่วโมง) 90,000
(1,500 ต่อวัน)
120,000
(2,000 ต่อวัน)

 
                     ตารางเบี้ยประกันภัย 

ระยะเวลาการเดินทาง แผนอุ่นใจข้ามแดน
(วัน) แผนที่1 แผนที่2
1-4 600 858
5-6 786 1,027
7-8 941 1,197
9-10 1,096 1,367
11-15 1,321 1,678
16-20 1,547 1,990
21-25 1,772 2,301
26-30 1,998 2,612
สัปดาห์ต่อๆมา เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ
(สูงสุดไม่เกิน 90วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง)
317 349

      หมายเหตุ

  • ผู้เอาประกัน ต้องมีอายุระหว่าง 1-75ปี
  • เด็กอายุต่ำกว่า 1ปี เดินทางร่วมบิดาหรือมารดา 
    ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันเพิ่ม
  • ผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุระหว่าง 60-75ปี 
    ผลประโยชน์ความคุ้มครองเฉพาะข้อ1 และข้อ2 เท่ากับ 50% 
    ของแผนที่เลือกซื้อ

      ติดต่อสอบถาม: คุณ มณฑิชา (ตั้ว)

      โทร: 02-216-0343
       มือถือ: 081-875-9933
       แฟ็กซ์: 02-216-0344
       E-mail: planet.insure@yahoo.com

Visitors: 55,235