ประกันภัยชุดมนุษย์เงินเดือน

ประกันภัยชุดมนุษย์เงินเดือน article

 ..แผนประกันภัยสุดคุ้ม.."ชุด มนุษย์เงินเดือน"


ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ โรคมะเร็ง และรับเงินชดเชยรายวันในกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ โรคมะเร็ง (สูงสุด 200 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งหรือต่อโรค)..ทำประกันง่ายๆไม่ต้องตรวจสุขภาพ..      

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง                                                                      หน่วย : บาท

 

ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย
  แผน1 แผน2 แผน3 แผน4
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 200,000 300,000 400,000
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ(ต่อครั้ง) 10,000  15,000  20,000  25,000
เมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครั้งแรกรับค่าสินไหมทดแทนทันที 100%  100,000  200,000  300,000  400,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวันขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
เนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 200 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
 1,000/วัน  1,500/วัน  2,000/วัน  2,500/วัน
ผลประโยชน์ชดเชยรายวันขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
เนื่องจากโรคมะเร็ง (สูงสุด 200 วันต่อโรค)
 1,000/วัน  1,500/วัน  2,000/วัน  2,500/วัน
                            

 


  เบี้ยประกันภัยรายปี                                                                                         หน่วย : บาท

 

อายุ(ปี)    แผน1 แผน2 แผน3 แผน4
20-34 2,370 3,400 4,690 5,990
35-44 2,590 4,350 6,120 7,880
45-54 3,380 5,910 8,450 10,980
55-60 4,170 7,490 10,800 14,120

 

ข้อยกเว้น
1. การก่อการร้าย สงครามกลางเมือง การจลาจล การนัดหยุดงาน
2. ขณะเล่นกีฬาอันตราย เช่น แข่งรถ แข่งเรือ โดดร่ม เป็นต้น
3. โรคติดเชื้อ เช่น ไวรัสHIV โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) หรือเนื้องอก
4. โรคร้ายแรงใดๆ อันเป็นผลจากการติดยา สารเสพติด หรือ แอลกอฮอล์
5. การพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง กิน ดื่ม หรือ ฉีดยา หรือสารพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินแพทย์สั่ง
6. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร

ที่มา บมจ.กรุงเทพประกันภัย

ติดต่อสอบถาม: คุณ มณฑิชา (ตั้ว)
โทร: 02-216-0343
มือถือ: 081-875-9933
แฟ็กซ์: 02-216-0344
E-mail: planet.insure@yahoo.com

Visitors: 55,235