PA ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันภัยรถยนต์  แบ่งเป็น ประเภท คือ

1.การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
2.การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยที่ไม่มีการบังคับว่ารถทุกคันจำเป็นต้องทำเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ(ผู้เอาประกัน) และผู้ขาย(บริษัทประกันภัย) ผ่านสัญญาที่เราเรียกกันว่ากรมธรรม์ ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับกำลังเงินที่ตนเองมีอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้ซื้อประกันภัย ทางบริษัทประกันภัยในปัจจุบันจะนำปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่ ลักษณะการใช้รถ กลุ่ม ขนาด และอายุรถ ฯลฯ มาเป็นองค์ประกอบในการคำนวณเบี้ยประกันภัยด้วย 

โดยแบ่งความคุ้มครอง ประเภทคือ 
ประเภท 1 (ชั้น 1) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ

  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
    ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประเภท 2 (ชั้น 2) ผู้ทำประกันภัยประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครอง

  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

    ประเภท 2+,(5) ให้ความคุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้แต่การเกิดอุบัติเหตุจากการชนจะต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น (ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า)

ประเภท 3 (ชั้น 3) ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

      ประเภท 3+ ให้ความคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุจากการชนที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นแต่ไม่คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “ประกัน พรบ.” การประกันภัยชนิดนี้ เป็นการประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย ใครไม่ทำมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พศ. 2535 ต้องถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาทการประกันภาคบังคับจะให้ความคุ้มครองความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 ในความเสียหายต่อชีวิต และร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใครก็ตาม ดังนี้

1.

ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับผู้ขับขี่
     กรณีบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง ในวงเงิน 15,000 บาท แต่ถ้าถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตชดใช้เต็มจำนวนความคุ้มครองสูงสุด35,000 บาท

2. 

ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบภัย
     กรณีบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง ในวงเงิน 50,000 บาท แต่ถ้าถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ชดใช้เต็มจำนวนความคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท 
     สำหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน 200 บาทต่อวัน (รวมกันไม่เกิน 20วัน) รวมความคุ้มครองทั้งหมดไม่เกิน 204,000 บาทต่อหนึ่งคน

      

Visitors: 52,820